OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
PRZY BADANIU BIOMECHANIKI RUCHU
ENFORCE MEDICAL TECHNOLOGIES

Poniżej przedstawiamy informacje o tym, w jakich celach i w jaki sposób przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w związku z wykonaniem badania biomechaniki ruchu.

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem Pani/Pana danych jest ENforce Medical Technologies Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu – ul. Szelągowska 45A, 61-626 Poznań.

Kontakt z nami możliwy jest pod adresem e-mail biuro@enforcemed.pl lub listownie pod adresem: ENforce Medical Technologies, Szelągowska 45A, 61-626 Poznań.

 

JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NASZYM INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH? 

Kontakt do naszego Inspektora Ochrony Danych to: Bartosz Pilc iod@enforcemed.pl. Z Inspektorem może się Pani/Pan skontaktować również listownie pod adresem: IOD ENforce Medical Technologies, ul. Szelągowska 45A, 61-626 Poznań.

 

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY PANI/PANA DANE OSOBOWE ORAZ NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ?

1.   ENforce LAB – badania biomechaniki ruchu

Pani/Pana dane będziemy przetwarzać w celu wykonania badania biomechaniki ruchu. Cel ten obejmuje zwłaszcza kontakt z Panią/Panem w związku z umówieniem terminu badania oraz jego wynikami, zbieranie informacji podawanych przez Panią/Pana na potrzeby badania oraz w toku wykonywania badania, rozliczenie wykonania badania, a także ewentualne przekazanie wyników badania fizjoterapeucie w celu konsultacji.

Pani/Pana dane przetwarzamy dlatego, że zapisał(a) się Pani/Pan na badanie biomechaniki ruchu, czyli zawarł(a) z nami umowę o przeprowadzenie takiego badania jako udzielenie świadczenia zdrowotnego. Dane o Pani/Pana stanie zdrowia, jakie będą przetwarzane w związku z przeprowadzeniem badania przetwarzamy również dlatego, że jest to niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej oraz diagnozy medycznej, a także zapewnienia opieki zdrowotnej.

Ponadto, w wielu przypadkach przetwarzamy Pani/Pana dane dlatego, że obowiązujące przepisy (np. ustawa o działalności leczniczej, ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, przepisy o rachunkowości oraz przepisy podatkowe) nakładają na nas obowiązek przetwarzania Pani/Pana danych w określony sposób (np. okres ich przechowywania).

W przypadku, gdy w związku z wykonaniem badania biomechaniki ruchu konieczne będzie ustalanie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, które mogą powstać w związku z wykonaniem badania, wówczas będziemy przetwarzać Pani/Pana dane dlatego, że ustalanie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami są w naszym prawnie uzasadnionym interesie.

 

2.   Marketing usług zdrowotnych ENforce Medical Technologies

Pani/Pana dane chcemy przetwarzać również w celu marketingu usług zdrowotnych, które oferuje ENforce Medical Technologies, w tym zwłaszcza przygotowania i przedstawienia propozycji kontynuacji badań ruchu, a także usługi wykonania bionicznej protezy stopy (jeśli są ku temu wskazania).

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane do celów marketingowych tylko wówczas, gdy udzieli Pani/Pan nam na to swojej wyraźnej zgody. Jakikolwiek kontakt e-mailowy lub telefoniczny do celów marketingowych również będziemy prowadzić na podstawie Pani/Pani odrębnej zgody. Każdą ww. zgodę może Pani/Pan zawsze wycofać, np. pisząc na adres e-mail iod@enforcemed.pl lub pisząc na adres: IOD ENforce Medical Technologies, ul. Szelągowska 45A, 61-626 Poznań. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ PANI/PANA DANE OSOBOWE?

Pani/Pana dane osobowe będziemy przechowywać przez okres:

  1. 20 lat – w związku z prowadzeniem i archiwizacją dokumentacji medycznej od dokonania w niej ostatniego wpisu, przy czym przepisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta przewidują niekiedy wyjątki od tego okresu;
  2. 6 lat od końca roku, w którym wykonaliśmy badanie – na potrzeby ustalania, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, które mogą powstać w związku zwykonaniem badania;
  3. przez 5 lat od końca roku, w którym rozliczyliśmy badanie – na potrzeby naszej rachunkowości oraz ze względów podatkowych.

W przypadku przetwarzania danych do celów marketingowych będziemy je przechowywać do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie.

 

KOMU UJAWNIAMY PANI/PANA DANE OSOBOWE?

Pani/Pana dane ujawniamy:

  1. podmiotom utrzymującym oprogramowanie, sprzęt oraz systemy IT, z których korzystamy na potrzeby wykonywania badań, w tym również kontaktu zPanią/Panem w tej sprawie lub do celów marketingowych (np. system umawiania terminów badań, korespondencja e-mail, hosting);
  2. osobom upoważnionym przez Panią/Pana do dostępu do wyników badania, wtym fizjoterapeucie w celu konsultacji z nim wyniku badania.

W każdym przypadku, gdy ujawniamy Pani/Pana dane innym podmiotom, dokonujemy tego w ramach obowiązujących przepisów. Jeśli nasi usługodawcy przetwarzają Pani/Pana dane w naszym imieniu, muszą zapewnić gwarancje wdrożenia rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które będą chroniły Pani/Pana dane osobowe i spełniały wymogi przepisów o ochronie danych osobowych.

 

JAKIE MA PANI/PAN PRAWA?

Prawo ochrony danych osobowych daje szereg praw, z których można skorzystać w dowolnej chwili. Pani/Pana prawa obejmują:

  1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz zasad ich przetwarzania;
  2. prawo do sprostowania danych;
  3. prawo do usunięcia danych;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  5. prawo do przenoszenia danych.

Uprawnienia, o których mowa powyżej może Pani/Pan realizować poprzez kontakt z nami pod adresem e-mail iod@enforcemed.pl lub pisząc na adres: ENforce Medical Technologies, ul. Szelągowska 45A, 61-626 Poznań.

Jeżeli uzna Pani/Pan, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, to ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W ramach wykonania tego uprawnienia należy podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać, jakie działanie uznaje Pani/Pan za naruszające prawa lub wolności i czego się w związku z tym Pani/Pan domaga. Skargę należy złożyć bezpośrednio do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.uodo.gov.pl).

 

POZOSTAŁE INFORMACJE O OCHRONIE PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne, aby udzielić Pani/Panu świadczenia zdrowotnego – wykonać badanie biomechaniki ruchu. Jeśli nie poda nam Pani/Pan swoich danych, to nie będziemy mogli wykonać takiego badania.

Pani/Pana dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Przy przetwarzaniu Pani/Pana danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie dochodzi do profilowania.